Visie

Inleiding
Op 1 september 2011 begint voor onze scholengemeenschap een nieuwe periode.

Wij vertrekken van het uitgangspunt dat de scholengemeenschap een geschikt samenwerkingsplatform is, het lokale netwerk waaraan de scholen nood hebben, waar men streeft naar verbondenheid en steun geeft aan elkaar.

De initiatieven op niveau van de scholengemeenschap moeten ondersteunend zijn aan de kerntaak van het onderwijs: het leerproces en de opvoeding van de leerling.

Activiteiten, structuren en procedures dienen de leerling ten goede te komen en de betrokkenheid van alle personeelsleden te verhogen.

Leerproces en opvoeding van de kinderen staat centraal
Dit is eigenlijk de belangrijkste bouwsteen. Ons onderwijs is er voor het kind.

In alles wat we doen staat het kind centraal. Bovendien willen alle schoolbesturen en de lerarenteams hun visie op het opvoedingsproject verwezenlijken.

Alle initiatieven die we nemen inzake organisatie, financiering, infrastructurele wijzigingen, kwaliteitszorg, interne reglementering, personeelsbeleid, … moeten optimaal zijn voor het leerproces en de opvoeding van het kind. Dat geldt dus ook voor de oprichting en de werking van de scholengemeenschap.

In het verleden werd als scholengemeenschap het wettelijke opgevolgd, maar de laatste tijd groeien we ook naar een sterkere pedagogische invulling.

We moeten meer profiteren van elkaars sterktes. Regelmatig reflecteren is nodig om onze werking bij te sturen.

Subsidiariteit
Het VVKBAO en het VVKBUO trekken volop de kaart van subsidiariteit.

Beslissingen die genomen worden binnen de samenwerking op niveau van de scholengemeenschap hoort men te nemen op het laagst mogelijke niveau waar deze kwalitatief kunnen genomen worden.

Toch ervaren we de nood om samen te werken. We willen een zeker evenwicht nastreven.

We wensen de eigen cultuur, noden en behoeften van de individuele school zoveel mogelijk te respecteren. Tevens willen we de uitdaging aangaan om een aanvaardbare oplossing te vinden om samen te werken aan wettelijke verplichtingen met gedeelde verantwoordelijkheden en duidelijke afspraken te maken voor (andere) samenwerkingspunten.

Op het niveau van de scholengemeenschap zoeken wij hierin helderheid.

Wat kunnen we kwalitatief beter en financieel efficiënter op gebied van de scholengemeenschap?
Waarover maken we best afspraken?
Wat kunnen we best apart doen?

Zeker naar personeelsbeleid dringen zich afspraken op: visie op TADD.
Solidariteit is hier belangrijk, later zullen hieruit voordelen groeien.

Deskundig leiderschap
Tot de voornaamste opdrachten van deskundig leiderschap horen:

· waken over het samenwerken binnen de visie van onze scholengemeenschap;
· daadkrachtig en planmatig werken;
· toekomstgericht denken;
· motiveren;
· het doel bewaken;
· als een goede huisvader werken aan consensussen en gezamenlijke beslissingen nemen;
· nooit de voeling met de basis verliezen;
· de groep is belangrijk, niet de leider;
· deskundig leiderschap houdt ook complementariteit in: de sterktes van andere directeurs weten te benutten;
· indien gedeeld leiderschap blijft er coördinatie nodig.

Solidariteit
Het VSKO vindt de scholengemeenschap het middel om de solidariteit en verbondenheid tussen de verschillende scholen gestalte te geven. Door de solidariteit kunnen de scholen steun geven aan elkaar.
Het verstrekken van katholiek onderwijs is een opdracht die een brede visie veronderstelt.
Wij willen ons vanuit dezelfde geest engageren maar toch respect blijven hebben voor ieders eigenheid.
Als scholengemeenschap kunnen we ook als groep optreden naar de omgeving toe.
Solidariteit is ook uitwisseling van ideeën, deskundigheid en materialen. Maar groepsgebonden denken is ook iets durven toegeven aan elkaar: een wisselwerking van geven en nemen.

Kwaliteitsbevordering in elke school
Elke school moet er beter van worden en toch zijn eigenheid kunnen bewaren.
Dit houdt zeker een goede professionalisering in: bijscholing op alle niveaus en samenbrengen van krachten en kennis binnen onze scholengemeenschap.
Dit kunnen we door samenwerkingsverbanden op te zetten, door kwaliteit bij het personeel op te sporen en die mensen trekker te maken van bepaalde projecten.
Het personeel van iedere school moet kansen hebben om inbreng te hebben in directievergaderingen of het CASS (via LOC, personeelsvergaderingen, OCSG).
We wensen voor het personeelsbeleid een regeling rond TADD uit te werken zodat iedereen voldoende ondersteuning en gelijke kansen heeft binnen de scholengemeenschap.